مناجات نامه «خواجه عبدالله انصاری»

خدایا!نام توماراجوازومهرتوماراجهاز!

شناخت تومارا امان و لطف تو مارا عیان

کریما!ضعیفـان را پناهی،قاصدان را بر سر راهی،مؤمنان را گواهی

الهی !در سر گریستنی دارم دراز،ندانم که از حسرت گریم یا از ناز!

گریستن یتیم از حسرت است و گریستن شمع از بهر ناز

عزیزا!یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر!

درمانده ام،نه از تو ،ولیکن درمانده ام در تو! این بیچاره را چه تدبیر؟

ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد!

لطیفا!اگر بهشت ،چشم و چراغ است بی دیدار رتو درد و داغ است.

الهی!بر عجز خود نا توانم و بر بیچارگی خود گواهم!

خواست خواست توست، من چه خواهم؟

ملکا!نظر خود بر ما مدام کن و این شادی خود بر ما تمام کن.

و مارا برداشته به خود نام کن، به وقت رفتن بر جان ما سلام کن.

الهی!دانایی ده که در راه نیفتیم،بینایی ده که در چاه نیفتینم،

بنمای رهی که رهنماینده تویی، بگشای دری که در گشاینده تویی،

من دست، به هیچ دستگیری ندهم، که ایشان همه فانیند و پاینده تویی

/ 0 نظر / 54 بازدید