هنر زندگی = مهارتهای زندگی

مردم فقط فکر حفاظت از فرزند خود هستند. این کافی نیست باید به کودک آموخت که وقتی انسان بالغی میشود از خود حفاظت کند . ضربه های سرنوشت را تحمل نماید وفریب ثروت یا فقررا نخورد واگر لازم شود در یخهای ایسلند یا صخره های سوزان مالت زندگی کند.

 

برای جلوگیری از مرگ ،او هرچه هم احتیاط کند سرانجام روزی باید بمیرد . حال که با مراقبتهایتان نمیتوانید مانع مرگ او شوید پس این مراقبتها چه مفهومی دارد؟

بیش از آنچه در راه جلوگیری از مرگ او بکوشید باید هنر زندگی را به او بیاموزید.

 ژان ژاک روسو- امیل

/ 0 نظر / 10 بازدید