حرف شنوی در کودکان پیش دبستانی

حرف شنوی در کودکان پیش دبستانی

 1. عصبانـــــی نشـــــوید.
 2. مسائــــل را بــــرای فـــــرزندتان شــــــرح دهید .
 3. مطالب را به سادگـــــی عنـــــوان نمایید .
 4. از فـــــرزند خود بخواهید که مطالب مهـــم را تکــــرار کند.
 5. ارتبـــاط واقعــــی بــــرقـــــــرار سازید.
 6. جدولـــــی را تهیــــه نمایید.
 7. به او تـــــوجه کامـــــل داشته باشید.  
 8. بــــی جهت نگـــــران نشوید.
 9. بـــــرخورد مثبت داشته باشید مانند: آفرین که یک لیوان شیر خوردی . حالا بیا کمی تخم مرغ بخور .خیلی خوب مسواک زدی . حالا بیا لباس خوابت را بپوش . 
 10. بـــــرای کنتـــــــرل او به نرمــــی رفتار کنید
 11. فـــــرزند خود را دوباره راهنمایـــــی کنید
 12. اشیاء مخــــرب را از دستــــرس کــــودک دور کنید
 13. عــــزت نفس کــــودکان را از بین نبرید
 14. فـــــرزند خود را بـــــرای حضـــــور در جمع آمـــاده کنید
 15. به کـــــودک کمک کنید که کمــــی جلوتـــــر را ببیند
 16. از جایـــــی که بـــــــرای او مشکل ساز است دور شوید
 17. کـــــودکتان را به جای دیگـــــری ببرید
 18. در هــــر مـــــرحله او را راهنمایــــی کنید
 19. گاهـــــی بعضی امـــــور را به کـــــودک یادآوری کنید
 20. هنگام فــــرمان دادن به کودک ، از دستورات واضح و روشن استفاده کنید
 21. علت انجام هــــر کاری را بــــرای کودک توضیح دهید
 22. واضــــــح و روشن صحبت کنید.
 23. انتخابهای دیگــــر را به کـــودک پیشنهاد کنید.
 24. قاطــــــع باشید .
 25. بــــر نقاط مثبت فـــــــرزندان تأکید کنید.
 26. بـــــــی طــــرفــــی خـــودتان را اعــــــــلام کنید.
 27. توضیح دهید چـــــرا محدودیت لازم است.
 28. چاره دیگـــــری پیشنهاد کنید.
 29. رفتــــار ناپسند را تذکـــــــر دهید.
 30. احساسات و عـــــواطف خود را کنتــــرل کنید.
/ 0 نظر / 16 بازدید