اختلالات یادگیری

 
ترمینولوژی اختلالات یادگیری
disability specitic lerning

اختلال در یک یا چند فرایند روانی در درک یا کاربرد زبان یا نوشتاری می باشد که ممکن است این اختلال
خودرا درشنیدن ، فکر کردن ،حرف زدن ، خواندن و نوشتن ، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان
دهد ،فقدان توفیق یا عدم توانایی یادگیری در زمینه های خاصی در مقایسه با توفیق افرادی که توانایی ذهنی مشابه دارند ، بیشترتعاریف ، بر روی یک یا چند اختلال اساسی در فرایند روانی درارتباط با درک و استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری دارند .
....................................................................................................................
دیس لکسی- نارساخوانی dyslexia:
یکی از انواع اختلالات یادگیری است که علیرغم داشتن بهرهوشی طبیعی از فرصت های کافی آموزشی و فرهنگی ایجاد می شود . این شرایط باعث ایجاد اختلال درپردازش بیانی ... شفاهی .. نوشتاری یا شناسایی حروف، درک مطلب، هجی کردن ، بازشناسی کلمات ، رمز گردانی و کاهش رشد واژگان گردیده و با ناادراکی شنیداری تحولی ، نارسانویسی تحولی و نارسا خوانی نیز همراه است .
...................................................................................................................
بی عملی – آپراکسیا apraxia:
دشواری در برون داد حرکتی یا در انجام هدف دار فعالیت های حرکتی .این اصطلاح طبی منعکس کننده یک نوع نقص در نظام اعصاب مرکزی است .
.................................................................................................................

ناگویی – آفازیا aphasia:
نا توانی در کاربرد یا ادراک زبان شفاهی .این نقیصه یا ضایعه با ناهنجاری های مراکز تکلم در مغز همراه است . انواع آن شامل آفازیای بیانی و دریافتی،آفازیای شناختی وآفازیای اکتسابی است
...................................................................................................................
نا توانی حسی- آگنوزیا : agnosia
ناتوانیی در کاربرد زبان شفاهی ، این نقیصه یا ضایعه با ناهنجاری های مراکز تکلم درمغز همراهاست .
انواع آن شامل آفازیای شناختی و آفازیای اکتسابی است .
..................................................................................................................
ناتوانی حسی – اگنوزیا agnosia:
ناتوانی در دریافت اطلاعات از طریق یکی از کانالهای درون داد یا حواس ، علیرغم این واقعیت که اندام گیرنده بی نقص است. اینامر با ناهنجاری عصبی درنظام مرکزی همراه است .
.................................................................................................................
نارسا خوانی Alexia
از دست دادن توانائی خواندن به سبب نوعی ضایعه مغزی ، نظیر حمله مغزی . این اصطلاح همچنین به شکست کامل در کسب مهارتهای خواندن هم بصورت جزئی و هم بصورت کاملبا توجه به ضایعه حاصلمی شود .
................................................................................................................
فراموشی نام ها ( آنومیا ) anomia
دشواری در یادآوری یا بازخوانی کلمات یا نام های چیزها
...............................................................................................................

سندرم زیاده فعالی Hyperkinetic-activity
علائم این سندرم عبارتند از :
رفتار و کردار ناگهانی- پرتیحواس – اختلال تمرکز قوای فکری – بیقراریشدید حرکتی – تحریک پذیری شدید – عدم ثبات هیجانی –منفی گرائی – تخریب – انهدام و شکستن اشیاء و گاهی رفتارضد اجتماعی و اختلالات یادگیری .
.....................................................................................................................
نارساخوانی ( دیس لکسیا ) dyslexia
کودکان علیرغم تجارب کلامی کلاسی در حصول به مهارتهای خواندن شکست می خورند این اصطلاح غالبا زمانی به کار برده می شود که اختلال در کارکرد عصبی علت این ناتوانی خواندن باشد .
....................................................................................................................
ناتوانی در ریاضیات ( دیس کا لکولیا ) dyscalculia
از دست دادن توانائی انجام اعمال ریاضی که معمولا با اختلال در کارکرد عصبی یا ضربه مغزی همراه است .
...................................................................................................................
ناخوانا نویسی ( دیس گرافیا ) dysgraphia
نا خوانا نویسییا ناتوانی در انجام اعمال حرکتی مورد نیاز نوشتن ، این حالت اغلب با اختلال کارکرد عصبی همراه است .
...................................................................................................................
نارسا نویسی ( اگرافیا ) agraphia
شکلی از بیماری آفازی که مشخصه ی آن کاهش توانائی فرد در امر نوشتن به علت بروز یک نقص در سیستم اعصاب مرکزی می باشد . در مبتلایانبه این بیماری به نظر می رسد که توانائی ایجاد ارتباط بین تصاویر ذهنی لغات و نیروی حرکتی برای نوشتن آنها وجود ندارد .
/ 0 نظر / 133 بازدید