چگونه با بچه های دروغگو رفتار کنیم؟

دروغ گویی را نادیده نگیرید. نتیجه نشان داده است که اگر به آن توجه نشود دروغ های بزرگ تری خواهند گفت.

سعی کنیدبه دلیل اصلی دروغگویی پی ببرید. دلایل مختلی در مورد دروغگویی وجود دارد. همه ی عواملی که باعث دروغگویی می شوند،به عنوان ابزاری هستندکه فرد دروغگو برای صیانت ازخودبه کار می برد. دانش آموزدروغگو معمولاً ازعزت نفس پایین برخوردار است.

به کودک اعتماد به نفس بدهید.« تو مجبور نیستی واقعه را شرح بدهی. من می دانم که تو راست می گویی.»

به جای توجه به دروغ های کوچک به رفتارهای مثبت کودک توجه کنید. او به تدریج دروغگویی را قطع خواهد کرد.

می توانید از تکنیک«منصرف نمودن»استفاده کنید. بدین صورت در هنگامی که احساس می کنید دانش آمور یا کودک شما شروع به دروغگویی کرده است، به نوعی مسیر بحث را عوض کنید. برای مثال با قطع کردن حرف او بگویید:« ممکنه این کتاب را برایم بیاورید؟»

به جای طرد نمودن چنین فردی با وی ارتباط مناسب برقرار کنید.

قبول کنید که دروغ به مثابه ی «گریه کردن» برای درخواست کمک است.

اگر پی بردید که علت دروغگویی خانواده است، به مشاوره با والدین بپردازید. در چنین شرایطی به اصلاح خانواده توجه کنید و در نیت و اخلاق و رفتارشان تغییر اساسی ایجاد کنید.   

هیچ گاه این دانش آموزان رادروغگوخطاب نکنید وآنهارانادیده هم نگیرید.                                    

تصور نکنید که هر چه این دانش آموز می گوید دروغ است.

تنبیه و تهدید برای جلوگیری از تکرار دروغگویی اثرسوء دارد.    

آموزش های اخلاقی ودینی ، به ویژه هم زمان با شروع دوره ی دبستان می تواند در جلوگیری از دروغگویی مؤثر باشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید